หมวดที่1 บททั่วไป

หมวดที่ 1

บททั่วไป

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน”วิเศษสมุทคุณ” พ.ศ. 2548

ข้อ 2 ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

ข้อ 3 บรรดาระเบียบ หรือคำสั่งอื่นเกี่ยวกับคณะกรรมการนักเรียนที่ได้กำหนดไว้แล้ว หรือขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 4 ให้คณะกรรมการนักเรียนอยู่ภายใต้การควลคุมดูแล และรับผิดชอบชองรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล

ข้อ 5 ให้ผูอำนวยการโรงเรียนมีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอน เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ยับยั้ง และยกเลิกซึ่งกิจการใดอันเกี่ยวด้วยระเบียบนี้ตามที่เห็น สมควร

ข้อ 6 ระเบียบนี้กำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ

1) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี

2) เพื่อฝึกให้นักเรียนทำงานร่วมกันตามวิถีประชาธิปไตย

3) เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ์ทรงเป็นประมุข

4) เพื่องส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ ความเสียสละความสามัคคีและควมเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย

ข้อ 7 ในระเบียบนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น

       “นักเรียน” หมายความว่า นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”

       “โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”

       “คณะกรรมการนักเรียน” หมายความว่า คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”

        “ผู้อำนวยการโรงเรียน” หมายถึง ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”

        “ครู” หมายความว่า ครูและครูพิเศษ โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”

        “คณะกรรมการเลือกตั้ง” หมายความว่า คณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”

         “การเลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s