หมวดที่3 การเลือกตั้ง

ข้อ 9 การสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการนักเรียน

(1)  ให้นักเรียนสมัครในนามกลุ่ม โดยระบุชื่อกลุ่มให้มีความหมายสุภาพ สร้างสรรค์ และมีครูลงชื่อรับรองจำนวน 1 คน

(2)  ในแต่ละกลุ่มจะต้องมีรายชื่อผู้สมัครครบจำนวนตำแหน่งตามข้อ 8(1) ถึง (18)

(3)  ผู้สมัครเป็นประธานคณะกรรมการนักเรียนต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของปีที่มีการเลือกตั้ง ส่วนตำแหน่งอื่นๆ เป็นนักเรียนในระดับชั้นใดก็ได้ ยกเว้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

(4) กรณีมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการนักเรียนเพียงกลุ่มเดียวให้ถือว่าผู้สมัครกลุ่มนั้นได้รับการเลือกตั้ง

ข้อ 10 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ได้แก่ นักเรียนปัจจุบันที่มีรายชื่อตามบัญชีเรียกชื่อของโรงเรียนในปีที่มีการเลือกตั้ง

ข้อ 11 กำหนดเวลาการเลือกตั้ง

(1) ให้เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนของทุกปี และให้คณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง

(2) หากมีเหตุขัดข้องตามข้อ 11(1) ให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคลมีอำนาจดำเนินการให้มีการเลือกตั้งได้ตามความเหมาะสม

(3) ให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นผู้กำหนดวันและเวลาในการเลือกตั้ง

ข้อ 12 คณะกรรมการเลือกตั้ง

(1) ให้คณะกรรมการนักเรียนชุดเดิมทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ โดยได้รับความเห็นชอบจากรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล และผู้อำนวยการโรงเรียน

(2) หากคณะกรรมการนักเรียนชุดเดิมไม่อาจทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการเลือกตั้งได้ให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคลมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อทำหน้าที่แทนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข้อ 13 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้ง

(1) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

(2) ดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และอยู่ภายใต้ข้อบังคับของระเบียบนี้

ข้อ 14 การหาเสียงเลือกตั้ง

ข้อ 15 คณะกรรมการนักเรียนมีวาระในการบริหารงาน 1 ปี นับจากวันที่มีการเลือกตั้ง

ข้อ 16 ให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ของคณะกรรมการนักเรียนพ้นจากตำแหน่งในกรณีหนึ่ง

ข้อ 17 ให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคลดำเนินการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการโรงเรียนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประกาศให้พ้นจากตำแหน่งนั้น

ข้อ 18 เมื่อตำแหน่งประธานคณะกรรมการนักเรียนว่างลงตามข้อ 16(2)-16(5) ให้รองประธานคณะกรรมการนักเรียนคนที่ 1 ดำรงตำแหน่งประธานนักเรียนต่อไปจนครบวาระ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s