หมวดที่4 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียน

ข้อ 19 คณะกรรมการนักเรียนมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

(1) บริหารงานกิจกรรมนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนโดยความเห็นชอบของครูที่ปรึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียน

(2) รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมนักเรียนแล้วเสนอต่อครูที่ปรึกษา

(3) ลงมติให้คณะกรรมการนักเรียนพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 16(2)

(4) ส่งเสริมการเรียน ระเบียบวินัย สวัสดิการ และสวัสดิภาพของนักเรียน

(5) ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน

ข้อ 20 ประธานคณะกรรมการนักเรียนมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

(1) รับผิดชอบการบริหารงานทั้งปวงของคณะกรรมการนักเรียน

(2) ดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการนักเรียน

(3) ติดต่อประสานงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆในโรงเรียน

ข้อ 21 รองประธานคณะกรรมการนักเรียนมีอำนาจหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการนักเรียนในกรณีที่ประธานคณะกรรมการนักเรียนไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้หรือตามที่ประธานคณะกรรมการนักเรียนมอบหมายงานในหน้าที่

ข้อ 22 เหรัญญิกมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(1) รับและจ่ายเงินเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักเรียนตามมติเสียงข้างมากของคณะกรรมการนักเรียน

(2) จัดทำบัญชีการเงิน และทรัพย์สินขิงคณะกรรมการนักเรียนให้ปัจจุบันเสมอ

(3) แถลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย

(4) รักษาการเงินให้คงที่

ข้อ 23 ผู้ช่วยเหรัญญิกมีอำนาจหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่แทนเหรัญญิกในกรณีที่เหรัญญิกไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 24 เลขานุการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) จดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง

(2) ปฎิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 25 ผู้ช่วยเลขานุการมีอำนาจหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่แทนเลขานุการในกรณีที่เลขานุการไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้

ข้อ 26 อำนาจและหน้าที่ของหัวหน้าฝ่าย และอนุกรรมการฝ่ายตามข้อ 8(7) ถึง (19) ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญครั้งแรกของคณะกรรมการนักเรียนหลังจากเข้ารับตำแหน่ง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s