หมวดที่6 การประชุม

ข้อ 29 ผู้เข้าประชุมคณะกรรมการนักเรียนประกอบด้วย

(1) คณะกรรมการนักเรียนตามข้อ 8(1) ถึง(18) ส่วนอนุกรรมการตามข้อ 8(19) ให้หัวฝ่ายตามข้อ 8(7) ถึง (18) ดำเนินการประชุมตามความเหมาะสม

ข้อ 30 การประชุมคณะกรรมการนักเรียนมี 2 สมัยคือ

(1) การประชุมสมัยสามัญ ในภาคเรียนหนึ่งๆ ให้มีการประชุมสมัยสามัญอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

(2) การประชุมสมัยวิสามัญ ให้ประธานคณะกรรมการนักเรียนเรียกประชุมสมัยวิสามัญได้ เมื่อเห็นว่าเป็นกรณีเร่งด่วน และมีเหตุจำเป็นหรือกรณีที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาเห็นสมควร

ข้อ 31 การประชุมคณะกรรมการนักเรียนแต่ละครั้งต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมดจึงถือว่าครบองค์ประชุม ในกรณีที่ไม่ครบองค์ประชุมให้จัดประชุมใหม่ภายใน 7 วัน นับแต่วันกำหนดประชุมครั้งนี้

ข้อ 32 การลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง ให้คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้คนละหนึ่งคะแนนเสียง และในการลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก เว้นแต่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s