หมวดที่8 การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมระเบียบ

ข้อ 39 การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ให้กระทำโดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

(1) เป็นมติขิงคณะกรรมการนักเรียนตามข้อ 8(1) ถึง (19) และคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน ตามข้อ 27 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนทั้งหมด

(2) การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข และเพิ่มเติมระเบียบนี้ ต้องเสนอยกร่างระเบียบประกบขอบันทึกเปลี่ยนแปลงแก้ไข และเพิ่มเติม

(3) ให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมาธิการคณะหนึ่ง จำนวน 15 คนอันประกอบด้วยผู้แทนนักเรียน จำนวน 10 คน และครูในโรงเรียน จำวน 5 คน เพื่อพิจารณาร่างระเบียบที่ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขและเพิ่มเติม ดดยเสนอผ่านรองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล

(4) การลงมติตาม (3) ข้างต้นต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมาธิการ

ข้อ 40 ถ้าผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาให้เห็นว่าร่างการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและเพิ่มเติมนั้น กระทบถึงผลประโยชน์อันสำคัญของโรงเรียน ครู และนักเรียนอาจกำหนดให้นักเรียน และครูทั้งโรงเรียนลงมติเพื่อขอความเห็นชอบถา้คะแนนเสียงข้างมากไม่เห็นชอบด้วยให้ถือว่าร่างนั้นเป็นอันตกไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s