ระเบียบโรงเรียน

ระเบียบโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”

ว่าด้วยแนวปฏิบัติของนักเรียน พ.ศ. 2548

               เพื่อให้การปกครองนักเรียนเป็นไปตามความเรียบร้อย   และมีแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับภาพเป็นนักเรียน   โรงเรียนจึงเห็นสมควรออกระเบียบโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนดังนี้

ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศาสมุทคุณ” ว่าด้วยแนวปฏิบัติของนักเรียน พ.ศ. 2548

ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับสำหรับนักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”

ข้อ 3  ให้ใช้ระเบียบนี้นับแต่วันถัดจากผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ลงนาม

ข้อ 4 ในระเบียบนี้

โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”

นักเรียน หมายถึง นักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”

ผู้อำนวยการ หมายถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”

รองผู้อำนวยการ หมายถึง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”

ครู หมายถึง ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”

ข้อ 5 นักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อก็ดี ให้พิจารณาลงโทษตามแต่สมควรแก่กรณี โดยอาศัยอำนาจ

5.1 พระราชบัญญัติ

5.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2548

5.3 ระเบียบโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2548

ข้อ 6  ให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นผู้รักษาให้เป็นไปตามระเบียบนี้

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s