หมวดที่1 ผู้ปกครองนักเรียน

หมวดที่ 1

ผู้ปกครองนักเรียน

ข้อ 7  นักเรียนอาจมีผู้ปกครองได้ 2 คน ดังนี้

7.1 ผู้ปกครองคนที่ 1 หมายถึง บุคคลซึ่งรับนักเรียนไว้ในความปกครองหรืออุปการะเลี้ยงดู เป็นผู้บรรลุนิติภาวะและไม่อยู่ในสภาพการเป็นนักเรียน มีหน้าที่ควบคุมดูแลความประพฤตฺของนักเรียน

7.2ผู้ปกครองคนที่ 2 หมายถึงบุคคลที่นักเรียนผู้นั้นอาศัย เป็นผู้บรรลุนิติภาวะและไม่อยู่ในสภาพการเป็นนักเรียน มีหน้าที่ควบคุมดูแลความประพฤตฺของนักเรียน

ข้อ 8  นักเรียนทุกคนต้องมีผู้ปกครองคนที่ 1 และในกรณีที่ผู้ปกครองคนที่ 1 ไม่สามารถดูแลนักเรียนเป็นประจำได้ นักเรียนต้องมีผู้ปกครองคนที่ 2 อีกคน

ข้อ 9  นักเรียนต้องนำตัวอย่างรายมือชื่อของผู้ปกครองให้โรงเรียนเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานภายใน 7 วัน นับแต่วันมอบตัวเข้าโรงเรียน หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปกครอง

ข้อ 10  ในวันมอบตัวนักเรียนใหม่ ผู้ปกครองคนที่ 1 เป็นผู้มอบตัวนักเรียนต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาถ้าไม่สามารถจะมอบตัวนักเรียนใดให้ตกลงกับผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นรายๆ ไป

ข้อ 11  ผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือกับโรงเรียน โดยควบคุมดูแลความประพฤติและการศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ประพฤติตนให้ถูกต้องตามระเบียบโรงเรียน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s